Rettssikkerhetsprisen 2019 tildelt riksadvokaten

Riksadvokat Tor-Aksel Busch tildeles i dag Juristforbundets Rettssikkerhetspris for 2019. Juryen understreker i sin begrunnelse riksadvokatens innsats for den humane strafferettspleie og for å bevare og utvikle påtalemyndighetens uavhengighet. Prisen deles formelt ut på Rettssikkerhetskonferansen i Oslo den 16. oktober.

Rettssikkerhetsprisen tildeles personer eller organisasjoner som «gjennom sitt virke har utmerket seg ved å styrke rettssikkerhet og likhet for loven, arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser, bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket og til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.» Rettssikkerhetsprisen er et stipend på 75 000 kroner.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

Årets rettssikkerhetspris tildeles en person som både i og utover sitt daglige virke som landets riksadvokat, har utvist et særlig og gjennomgående engasjement for å bevare og utvikle en av rettsstatens bærebjelker: Påtalemyndighetens uavhengighet. Han har gjennom hele sitt virke hegnet om vår humane strafferettspleie og heist varselflagget når utslag av politiske myndigheters behov for å utvise «handlekraft» har gått for langt i å utfordre grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.

Vi opplever en tid der selv grunnleggende rettsstatlig infrastruktur og sentrale rettssikkerhetsinstitusjoner er under press – overnasjonalt og nasjonalt, også i alvorlig grad i våre nærområder. Noe av det første som forsøkes angrepet av regimer med autoritære ambisjoner, er de rettsstatlige institusjoners roller og uavhengighet – de grunnleggende forutsetningene for en fungerende rettsstat.

Årets pris tildeles Tor-Aksel Busch for hans langvarige innsats for å hegne om rettsstatens prinsipper, både i forvaltningen av sitt embete som riksadvokat i en liten mannsalder og som en faglig stemme i den offentlige debatten.

Les intervjuet med Tor-Aksel Busch  i Juristen og juryens begrunnelse her: