Riksadvokaten beordrer løslatelse av Mulla Krekar

Riksadvokaten har mottatt kopi av brev av 25. november 2016 fra det italienske justisministeriet til Justis- og beredskapsdepartementet, hvor det er opplyst at Italias begjæring om utlevering av Mulla Krekar vil bli trukket tilbake. Dette vil bli formalisert ved et vedtak fra den italienske ministeren og brev om tilbaketrekkingen vil snart bli sendt departementet. Justis- og beredskapsdepartementet har i dag opplyst til riksadvokaten at departementet avventer brevet om tilbaketrekking. Riksadvokaten har i dag, på bakgrunn av varselet om tilbaketrekking, beordret løslatelse av Mulla Krekar.

Begrunnelsen for å trekke tilbake utleveringsbegjæringen som er gitt i brevet av 25. november 2016, er at fengslingskjennelsen som lå til grunn for utleveringsbegjæringen ble opphevet ved en italiensk kjennelse 3. mars 2016. Det er ikke opplyst hvorfor kjennelsen ble opphevet eller hvorfor utleveringsbegjæringen ikke er blitt trukket tilbake tidligere.

Riksadvokaten har ikke tidligere på noe tidspunkt fått signal fra italienske myndigheter om at utleveringsbegjæringen ville bli trukket tilbake.

Formell tilbaketrekking av utleveringsbegjæringen innebærer at utleveringssaken mot Mulla Krekar avsluttes fra norsk påtalemyndighets side.

For eventuelle ytterligere kommentar fra påtalemyndighetens side vises det til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Det nasjonale statsadvokatembetet.