Riksadvokaten ber om frifinnelse for Viggo Kristiansen

Riksadvokaten ber lagmannsretten om frifinnelse for Viggo Kristiansen og beklager på påtalemyndighetens vegne den urett som er begått mot ham.

Bakgrunnen for riksadvokatens avgjørelse er at det samlede etterforskingsmaterialet klart ikke gir bevismessig grunnlag for forfølgning mot Viggo Kristiansen for de forholdene som han ble dømt for i Baneheia-saken. Det skal dermed nedlegges påstand om frifinnelse i gjenåpningssaken. Undersøkelsene som er gjennomført etter lagmannsrettens dom mot Kristiansen i 2002 har ikke avdekket ny informasjon som knytter Kristiansen til ugjerningene i Baneheia. Tvert imot har det kommet til opplysninger i tiden etter domfellelsen som svekker de bevisene som forelå mot Kristiansen da han ble dømt. Dette gjelder særlig påliteligheten av de opprinnelige DNA-resultatene og dermed holdepunktene for at mer enn én gjerningsperson var involvert i ugjerningene. De nye opplysningene får også stor betydning for vurderingen av de andre bevisene i saken, og da særlig teledatabevisene (mobiltelefonbeviset) og Jan Helge Andersens forklaring.

Denne saken er dypt tragisk for Kristiansen og hele rettsstaten. Jeg vil derfor på vegne av hele påtalemyndigheten beklage den urett som er begått mot ham og hans nærmeste. Jeg har den dypeste forståelse for at gjenopptakelsesprosessen og denne avgjørelsen også er en stor belastning for de etterlatte og pårørende til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen. Denne beslutningen etterlater noen spørsmål som både de og mange andre ønsker svar på. Vi har en oppgave foran oss i å vurdere hvordan vi kan og skal håndtere Baneheia-saken videre. Vi må finne ut hva som gikk galt og hvordan vi kan forhindre at noe slikt skjer på nytt, sier riksadvokat Jørn Maurud.

Gitt påtalemyndighetens rolle har riksadvokaten bedt Justisdepartementet om å nedsette et uavhengig utvalg for å gjennomgå saken. Riksadvokaten vil også vurdere behovet for tiltak internt i påtalemyndigheten i påvente av en slik eventuell gjennomgang.

Bakgrunn:
Viggo Kristiansen ble dømt 13. februar 2002 for seksuelle overgrep og drap på Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen i den såkalte «Baneheia-saken». Etter begjæring fra Kristiansen gjenåpnet Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker «Baneheia-saken» 18. februar 2021. Riksadvokaten besluttet at Oslo statsadvokatembeter skulle behandle gjenåpningssaken på statsadvokatnivå. Saken ble etterforsket av Oslo politidistrikt og 2. september 2022 sendte Oslo statsadvokatembeter over sin innstilling til riksadvokaten.

Les riksadvokatens avgjørelse og innstillingen fra Oslo statsadvokatembeter her:

  • Last ned dokumenter
  • Riksadvokatens avgjørelse 21.10.2022 (279kb) Last ned
  • Statsadvokatens innstilling 02.09.2022 (222kb) Last ned