Riksadvokaten godtar avgjørelsen i Tengs-saken

Riksadvokaten har i dag godtatt den frifinnende dommen fra Gulating lagmannsrett, i tråd med forslaget fra statsadvokatene i Rogaland. 

Det er ikke forhold ved lagmannsrettens avgjørelse som gir grunnlag for å anke til Høyesterett. Riksadvokaten er øverste leder av påtalemyndigheten, og faglig ansvarlig for all straffesaksbehandling. I Tengs-saken er det riksadvokaten som har beordret tiltalebeslutningen. Lagmannsretten har i dommen pekt på mangler ved påtalemyndighetens etterforskings- og påtalearbeid. Riksadvokaten har naturligvis merket seg kritikken. På bakgrunn av denne, sakens offentlige interesse, dens utfall og betydning for de involverte, vil påtalemyndigheten gjennomføre en evaluering med tanke på å identifisere eventuelle læringspunkter.