Riksadvokaten med forslag til regelendringer for tilrettelagte avhør

Politi og påtalemyndighetens arbeid med saker om vold og overgrep mot barn har fått et kvalitetsløft, men det er bekymring knyttet til at sakene blir liggende etter (det første) avhøret. I brev til Justis- og beredskapsdepartementet foreslår riksadvokaten enkelte regelendringer som vil gi noe mer fleksibilitet for politiet i etterforskingen av disse sakene.

Tilrettelagte avhør er avhør av barn og andre særlig sårbare personer som foretas av spesialavhørere på barnehus under ledelse av påtalemyndigheten. Lyd- og bildeopptak av avhøret blir spilt av under hovedforhandlingen dersom tiltale blir reist, slik at vitnet ikke behøver å forklare seg i retten. Riksadvokaten noterer at regelendringene i 2015 for slike avhør har hatt flere svært positive virkninger. De strenge fristene fører til at politiet kommer raskt i gang og at det arbeides godt i den første fasen.  Kvaliteten på avhørene vurderes jevnt over også som god. Det har imidlertid vært bekymring knyttet til behandlingen av saker hvor tilrettelagte avhør inngår i etterforskingen, og særlig til hvorvidt den betydelige oppmerksomheten mot overholdelse av fristen for (det første) avhøret har negative følger for oppfølgingen av sakene etter gjennomført avhør.

I mål- og prioriteringsrundskrivet for 2017 påla derfor riksadvokaten å gjøre oppfølgingen av saker hvor det var gjennomført tilrettelagte avhør til tema ved statsadvokatenes tilsyn med politidistriktene. Det er med bakgrunn i disse inspeksjonsrapportene riksadvokaten kommer med sine forslag til regelendringer.

Les brevet nedenfor.

Se inspeksjonsrapportene for tilrettelagte avhør i Fagbasen.

  • Last ned dokumenter
  • Tilrettelagte avhør - status og behov for regelendringer (258kb) Last ned