Riksadvokaten med forslag til tiltak mot gjengkriminalitet

Riksadvokaten oppsummerer i to brev det nylig avholdte møtet om gjengkriminalitet, og fremmer forslag til tiltak for å bekjempe gjengene.

Det nylig avholdte møtet hos riksadvokaten om gjengkriminalitet har styrket oppfatningen om at politiets innsats i dag er koordinert og målrettet. Samtidig krever denne kriminalitetsutfordringen både en intensivert og målrettet innsats i det reaktive sporet, men også at forebyggende virkemidler aktivt tas i bruk. Riksadvokaten har derfor funnet det påkrevet å forsikre seg om at den samlede innsatsen er hensiktsmessig innrettet, i tråd med riksadvokatens sentrale prioriteringer. I oppsummeringsbrevet av 27. august gis enkelte direktiver til politi og påtalemyndighet. Viktigheten av en samordnet, målrettet og utholdende politiinnsats understrekes. I brevet bebudes også et oppfølgende møte i november.

Møtet er også fulgt opp med et brev til Justis- og beredskapsdepartementet, hvor riksadvokaten fremmer innspill til mulige tiltak i bekjempelsen av gjengene. Dels retter disse seg mot tunge mulitikriminelle aktører, dels mot rotløs ungdom på terskelen til en kriminell løpebane. Både justeringer av ungdomsstraffen, en utvidet adgang til besøks- og oppholdsforbud samt innføring av mulige, nye straffebestemmelser rettet mot de sentrale aktørene i gjengene, omtales.

Kontaktperson ved Riksadvokatembetet er Reidar Bruusgaard, telefon 22 47 78 50.

  • Last ned dokumenter
  • Oppsummering og direktiver 270818 (208kb) Last ned
  • RAs brev til justisdep 310818 (309kb) Last ned