Riksadvokaten pålegger øyeblikkelige tiltak vedrørende behandlingen av saker om bøtesoning

De regionale statsadvokatembetene har kartlagt gjeldende praksis for behandling av saker om bøtesoning i politidistriktene. Kartleggingen har avdekket at slike saker i stor utstrekning har blitt oversendt Kriminalomsorgen for fullbyrding av fengselsstraff uten at sakene er behandlet i samsvar med kravene i straffeprosessloven § 456. 

Riksadvokaten har beordret umiddelbar oppfølging av situasjonen fra påtalemyndighetens side:

– Personer som soner bøtestraff på mangelfullt grunnlag skal løslates
– Saker der soning ikke ennå er påbegynt skal gjennomgås, slik at straffen bare sones i saker der lovens vilkår er oppfylt.
– Statsadvokatene skal forsikre seg om at rutiner vedrørende bøtesoning er i tråd med lovens vilkår.

Riksadvokatembetet har vært i dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet for å legge til rette for en effektiv gjennomføring av strakstiltakene.

Situasjonen som er avdekket gjennom statsadvokatenes kartlegging av praksis er alvorlig og sterkt beklagelig. Omfanget av den mangelfulle praksisen vil nå bli undersøkt nærmere. Dette omfatter hvor lenge en slik praksis har gjort seg gjeldende, og hvor mange personer som har blitt innkalt til soning i en nærmere angitt periode, sier assisterende riksadvokat Torunn Salomonsen Holmberg.

  • Last ned dokumenter
  • RAs brev 20.10.22 Bøtesoning (138kb) Last ned