Riksadvokaten sine kommentarar til straffesaksbehandlinga 2020

Riksadvokaten samanfattar i brev til Justis- og beredskapsdepartementet resultata for politiet si straffesaksbehandling i 2020.

Trass eit utfordrande år som følgje av pandemien er politiet sine resultat for straffesaksarbeidet i hovudsak tilfredsstillande. Riksadvokaten uttaler at det er positivt at talet på påtaleavgjersler er halde oppe og talet på  restansar nedarbeida. Samstundes peikes det på nokon viktige forbetringsområder, som nedgang i oppklaringsprosenten.

Les riksadvokaten sine kommentarar til straffesaksbehandlinga her:

  • Last ned dokumenter
  • Straffesaksbehandlingen i politiet 2020 RAs merknader (323kb) Last ned