Riksadvokatens avgjørelse av klage over spesialenhetens henleggelse - vurdering av straffeansvar for en "fiking" som reaksjon på spytting

I avgjørelse av 10. desember 2008 tok riksadvokaten ikke til følge en klage fra fornærmede. Det er klarlagt at politibetjentens handlemåte var – slik hun selv har opplyst – en spontan reaksjon på at klageren spyttet henne i ansiktet og ikke maktbruk som var nødvendig for å gjennomføre tjenesteoppdraget.

I avgjørelse av 10. desember 2008 tok riksadvokaten ikke til følge en klage fra fornærmede. Det er klarlagt at politibetjentens handlemåte var – slik hun selv har opplyst – en spontan reaksjon på at klageren spyttet henne i ansiktet og ikke maktbruk som var nødvendig for å gjennomføre tjenesteoppdraget. I utgangspunktet har politibetjenten således overtrådt straffeloven § 228 første ledd. Etter straffeloven § 228 tredje ledd kan en ellers straffbar handlingen lates straffri. Handlingen blir likevel ikke rettmessig. Riksadvokaten har kommet til at politibetjentens handlemåte faller inn under provokasjonsbestemmelsen. Det er ved denne vurderingen særlig lagt vekt på at det forelå en kraftig provokasjon og at tjenestekvinnens reaksjon var spontan og begrenset til et løst slag med åpen hånd.