Riksadvokatens avgjørelse i klagesak om dødsfall under polititransport

Dødsfall under polititransport. Forelegg på foretaksstraff.

Riksadvokaten har ilagt Oslo politidistrikt et forelegg på kr. 50 000 for overtredelse av straffeloven § 325 nr. 1, jf. § 48a for å ha utvist grov uforstand i tjenesten. Den straffbare handlingen bestod av kumulative feil – flere tjenestemenn hadde hver for seg begått feil uten at den enkeltes handling isolert sett nådde opp til straffansvar – som samlet tilsa at det måtte reageres strafferettslig med foretaksstraff mot arbeidsgiver selv om sistnevnte ikke var noe å bebreide. Forelegget er vedtatt.

A ble pågrepet av politiet og transportert til Oslo legevakt. Før transporten ble A påsatt håndjern og belte rundt bena. I tillegg dekket polititjenestemennene ansiktet hans med en tett anorakkhette som ble bundet fast. På denne måten fraskrev tjenestemennene seg muligheten for nødvendig tilsyn og kontroll av As ansiktsfare, pupiller eller pustefunksjon. Etter ankomst til legevakten var A blå i ansiktet og hadde respirasjonsstans. Han døde straks deretter.

Riksadvokaten har vurdert straffeansvar mot den enkelte polititjenestemann, men det straffbare fremstår som et resultat av flere feilvurderinger, og hvor den enkeltes handling alene neppe når opp til straffansvar. Det blir derfor ingen strafferettslig forfølgning av den enkelte polititjenestemann. Det sentrale i den strafferettslige vurderingen er likefullt at tjenestemennene ved sin opptreden samlet sett fraskrev seg muligheter for nødvendig kontroll av den pågrepne. Det er opp til politimesteren å ta stilling til om, og eventuelt hvilke tjenestelige konsekvenser de kritikkverdige forhold skal få for de impliserte polititjenestemennene.

Det er med tilfredshet riksadvokaten registrerer at Oslo politidistrikts ledelse på eget initiativ, utløst av den aktuelle sak, har utarbeidet et notat om Håndtering av psykiatriske personer m.v.. Det er tatt hensyn til dette ved fastsettelsen av botens størrelse.

I riksadvokatens avgjørelse av 10. februar 2006 ble det bedt om at forelegg på foretaksstraff, jf. straffeloven kap. 3 a, ble utferdiget mot Oslo politidistrikt, Postboks 8101 Dep, 0032 Oslo for overtredelse av straffeloven § 325 nr. 1, jf. § 48a for å ha vist grov uforstand i tjenesten.

Grunnlag:
Fredag 8. oktober 2004 i Oslo ble A pågrepet av politiet på X hotell og transportert til Oslo legevakt. Før transporten ble han påsatt håndjern og belte rundt bena. I tillegg dekket polititjenestemennene ansiktet hans med en tett anorakkhette som ble bundet fast. På denne måten fraskrev tjenestemennene seg muligheten for nødvendig tilsyn og kontroll med As ansiktsfarge, pupiller eller pustefunksjon. Hetten ble påsatt ca. kl. 01.06, og fjernet etter ankomst til legevakten ca. kl. 01.22. A var da blå i ansiktet og hadde respirasjonsstans. Han døde samme natt kl. 02.30.

Boten kan settes til kr. 50.000,– kroner femtitusen. Dersom forlegget ikke blir vedtatt, bes saken fremmet for retten, jf. straffeprosessloven § 268. Et eventuelt aktorat kan med fordel utføres av Spesialenheten for politisaker.