Riksadvokatens avgjørelse i "Monika-saken"

Riksadvokaten har 5. juli 2016 behandlet klager over Spesialenheten for politisakers henleggelsesvedtak i «Monika-saken». Klagene ble ikke tatt til følge.

Både bistandsadvokaten til Monikas mor og en politiinspektør hadde påklaget Spesialenhetens vedtak. Bistandsadvokaten gjorde gjeldende at flere kritikkverdige forhold skulle ha vært tatt med i siktelsen som lå til grunn for forelegget mot Hordaland politidistrikt, samt at forelegget burde ha omfattet morens krav om oppreisningserstatning. Det ble også gjort gjeldende at det var grunnlag for personlig straffansvar overfor politiinspektøren som var påtaleansvarlig under etterforskingen av dødsfallet, samt at to tjenestepersoner begikk lovbrudd i forbindelse med et avhør av moren i 2012. Politiinspektøren anførte på sin side at saken for hennes del skulle ha vært henlagt som intet straffbart forhold anses bevist, i stedet for etter bevisets stilling.

Riksadvokaten konkluderte med at ingen av klagene kunne føre frem. Politiinspektørens utførelse av påtaleansvaret var kritikkverdig, men riksadvokaten fant at hun ikke kunne gis et så stort ansvar for det som sviktet under etterforskingen at hennes adferd kunne anses for å utgjøre grov uforstand i tjenesten. Det ble særlig lagt vekt på at hun måtte tilgodeses at etterforskingen og den politifaglige etterforskingsledelsen ikke ga henne et tilstrekkelig grunnlag for å treffe korrekte beslutninger. Spesialenhetens etterforsking hadde imidlertid ikke klarlagt faktum på en slik måte at saken for hennes del kunne henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

Riksadvokaten la videre til grunn at Hordaland politidistrikts håndtering av Monika-saken måtte anses som et sammenhengende straffbart forhold, som derfor var endelig avgjort ved det forelegget som politidistriktet hadde blitt ilagt av Spesialenheten. Morens oppreisningskrav var ikke tilstrekkelig klart dokumentert til at det kunne tas med i forelegget.

Det var ikke grunnlag for å si at de som gjennomførte avhøret av Monikas mor i 2012 hadde snakket bevisst usant, lagt skjul på sannheten eller på annen måte utvist grov uforstand i tjenesten.

Bakgrunn:

Den 14. november 2011 ble den åtte år gamle Monika funnet død i sitt hjem i Sund kommune utenfor Bergen. Saken ble henlagt 14. august 2011 som selvdrap. Etter begjæring fra bistandsadvokaten til Monikas mor ble etterforskingen tatt opp igjen i 2014. En person ble senere tiltalt for å ha drept jenta. Det er foreløpig ikke avsagt dom i saken.

Flere personer i Hordaland politidistrikt ble i juni 2014 anmeldt for å ha utvist grov uforstand i tjenesten under etterforskingen i 2012 og ved den etterfølgende vurderingen av om dødsfallet burde etterforskes ytterligere. Spesialenheten for politisaker iverksatte etterforskning, og fire personer i politidistriktet har hatt status som mistenkt. Spesialenheten ila 24. februar 2015 Hordaland politidistrikt foretaksstraff i form av et forelegg på 100.000 kroner, men kom til at det ikke var grunnlag for personlig straffansvar for noen av tjenestepersonene. For to politioverbetjenter ble saken henlagt som foreldet, mens den for en annen ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist. For politiinspektøren som hadde vært påtaleansvarlig under etterforskingen, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

Spesialenheten har i en separat sak vurdert om politidistriktet brøt arbeidsmiljøloven overfor politioverbetjent Robin Schaefer, som følge av hans varsling i Monika-saken. Saken ble henlagt 8. mars 2016. Schaefer har påklaget henleggelsen. Denne saken er fortsatt til behandling hos riksadvokaten, og vil bli avgjort til høsten.

Riksadvokatens vedtak kan lastes ned her:

  • Last ned dokumenter
  • Monika saken anonymisert (2016kb) Last ned