Riksadvokatens mål og prioriteringer for 2018

Riksadvokaten bestemmer hvert år hvilke forbrytelsestyper som skal gis høyeste prioritet i alle landets politidistrikt. Alvorlige volds- og seksuallovbrudd, ikke minst overgrep mot barn, er slike områder.  I tillegg er riksadvokaten opptatt av å straffeforfølge trusler mot dommere og journalister, samt en målrettet bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Rundskriv 1/2018

I riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv for 2018 skal blant annet de mest alvorlige volds- og seksuallovbruddene, ikke minst overgrep mot barn, prioriteres.

Riksadvokaten uttrykker også bekymring for utviklingen man ser når det gjelder trusler mot blant annet dommere og journalister.

– Påtalemyndigheten skal bidra til å bekjempe slik kriminalitet ved å sørge for tilstrekkelig etterforsking og legge ned tilstrekkelig strenge påstander for domstolene. I et demokratisk samfunn er det av grunnleggende betydning å sikre frie og uavhengige domstoler og presse, sier fungerende riksadvokat Knut Erik Sæther.

Riksadvokaten understreker også at en målrettet innsats mot arbeidslivskriminalitet er viktig for å hindre undergraving av velferdsstaten. Det krever et tett samarbeid på tvers av politidistrikter, særorganer og med andre offentlige kontrollorganer og næringslivet.

  • Last ned dokumenter
  • Riksadvokatens mål og prioriteringer for 2018 (1479kb) Last ned