Oppfølging av Sivilombudets uttalelse om innsynskrav

Riksadvokaten pålegger statsadvokatene å besørge at underliggende politidistrikter innen 1. mars 2022 har lokale rutiner for behandling av innsyns-/utskriftskrav i avsluttede straffesaker.

I forlengelsen av en klagesak hos Sivilombudet uttalte riksadvokaten følgende i et brev til ombudet 21. desember 2021:

Riksadvokatens undersøkelser i forbindelse med besvarelsen av Sivilombudets henvendelse 21. januar d.å. vedrørende påtalemyndighetens behandling av krav fra sakens parter om utskrift av straffesaksdokumenter i avsluttede saker, avdekket at praksis ikke alltid har vært i samsvar med regelverket og god påtaleskikk. Det var også grunn til å tro at praksis varierer mellom politidistrikter og statsadvokatembeter.

På denne bakgrunn påla riksadvokaten i brev 20. desember 2021 statsadvokatene å besørge at underliggende politidistrikter innen 1. mars 2022 har lokale rutiner for behandling av innsyns-/utskriftskrav i avsluttede straffesaker.

Les riksadvokatens brev til statsadvokatene og Sivilombudet her.

  • Last ned dokumenter
  • RAs Brev 201221 Til Statsadv.embetene, Innsyn (1195kb) Last ned
  • RAs Brev 211221 Til Sivilombudet, Innsyn (886kb) Last ned