Rundskriv om påtalekompetanse

Riksadvokaten har gitt ut et nytt rundskriv om påtalekompetanse.

Direktivene vil bli gjeldende når lov 18. juni 2021 nr. 122 om endringer i straffeprosessloven trer i kraft 1. juli i år. Det overordnede formålet med lovendringene er å oppnå en mer effektiv og rettssikker straffesaksbehandling, og omfatter blant annet endringer i organiseringen av påtalemyndighetens arbeid.

Endringene i loven og de utfyllende direktivene innebærer at ressursene som frigjøres ved økt delegasjon av påtalekompetanse til påtalemyndigheten i politiet, skal benyttes til styrket fagledelse og annen kvalitetsutvikling av politiets straffesaksbehandling. Fagledelsen av politiet skal bli mer målrettet, systematisk og tilpasses lokale behov og kriminalitetsutfordringer.

Les riksadvokatens rundskriv 2/2022 her:

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 2 2022 Påtalekompetanse (271kb) Last ned