Straffesaksbehandlingen i politiet - første tertial 2017

Resultatene for første tertial 2017 viser en fortsatt nedgang i antall restanser. Dette er positivt. Fortsatt oppmerksomhet på restansene for å nå årets resultatmål er like fullt viktig, og de distriktene som har særlig utfordringer må arbeide målrettet og systematisk for å redusere sine restanser. Saksbehandlingstiden i voldtektssakene og voldssakene med frist viser en tendens til økning sammenlignet med første tertial i fjor, og riksadvokaten finner grunn til å minne om at dette er sentralt prioriterte saker hvor det forutsettes at de fastsatte fristene søkes overholdt.

Politidistriktene er for tiden inne i en krevende omstillingsperiode, og det må forventes at dette i en viss grad kan påvirke innsatsen og resultatene på straffesaksområdet. Det er imidlertid viktig at innsatsen knyttet til den daglige kriminalitetsbekjempelse søkes opprettholdt, og at straffesaksarbeidet blir gitt nødvendig prioritet slik at kravet om høy kvalitet og effektivitet kan nås.

 

  • Last ned dokumenter
  • Straffesaksbehandlingen første tertial 2017 (478kb) Last ned