Straffritak i utlendingssaker - utsettelse av soning mv

Riksadvokaten ber Kriminalomsorgsdirektoratet om å identifisere saker og stille soningen i bero i saker der flyktninger som er straffet i strid med gjeldende forståelse av flyktningkonvensjonen art. 31 nr. 1 har begjært gjenåpning. Det fremgår av brevet at påtalemyndigheten på eget initiativ vil vurdere om det i den enkelte sak er grunnlag for å begjære gjenåpning til gunst for domfelte.

  • Last ned dokumenter
  • Straffritak i utlendingssaker (125kb) Last ned