Sture Bergwall (tidligere Thomas Quick) - riksadvokaten ber om gjennomgang av materialet fra Therese/Trine/Gry-sakene i et læringsperspektiv

Politiet og påtalemyndigheten skal være en lærende organisasjon. Man kan derfor ikke avvente resultatene av en gransking, jf. brev herfra til Justis- og beredskapsdepartementet av 12. august 2013.Riksadvokaten har i likelydende brev av 15. august 2013 med vedlegg til politimestrene i Søndre Buskerud og Oslo, sjefen for Kripos, Oslo statsadvokatembeter og Det nasjonale statsadvokatembetet bedt om at det iverksettes adekvat gjennomgang av materialet fra de tre ovennevnte saker i et læringsperspektiv for sentralt etterforsking- og påtalepersonell. Brevets vedlegg legges ikke ut på hjemmesiden.

  • Last ned dokumenter
  • Sture Bergwall riksadvokatens brev av 15082013 (111kb) Last ned