Tilrettelagte avhør - direktiver og retningslinjer

Ved lov 10. juni 2015 nr. 91, i kraft 2. oktober d.å., har straffeprosessloven fått nye bestemmelser om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner – tilrettelagte avhør. Bestemmelsene erstatter reglene om dommeravhør. Justis- og beredskapsdepartementet har gitt nærmere regler ved forskrift 24. september 2015 nr. 1098. 
Forarbeidene til lovendringen er Prop. 112 L (2014–2015) og Innst. 347 L (2014–2015).

Riksadvokaten gir her enkelte utfyllende direktiver og retningslinjer for hvordan en skal forholde seg til lovbestemmelsene og forskriften. Det antas at det vil bli behov for en revisjon når den nye ordningen har virket en tid, og en har derfor i denne omgang valgt brevs form. Statsadvokatene og politiet bes om å være forberedt på en skriftlig høring om erfaringene med den nye ordningen og behovet for ytterligere avklaringer.

  • Last ned dokumenter
  • Tilrettelagte avhør direktiver og retningslinjer (392kb) Last ned