Tiltak i forbindelse med branner ved asylmottak

Riksadvokaten har i brev av 17. desember d.å. pålagt politimestrene å innrapportere til Kripos alle branner eller branntilløp ved planlagte eller etablerte mottak som kan være knyttet til migrasjonsmotstand.

I lys av flere urovekkende branner ved ulike asylmottak den senere tid, anmodet riksadvokaten den 7. desember d.å. Kripos om en nærmere oversikt over branner ved norske asylmottak i 2015, samt en faglig tilrådning om det er grunnlag for å iverksette særskilte tiltak. Kripos har i sitt svar opplyst at man har registrert seks branner «… som antas å kunne være relevante», men sier samtidig at det «… ikke har fremkommet informasjon som tilsier at de er påsatt av samme personer eller av personer med tilknytning til samme miljø.» På denne bakgrunn kan riksadvokaten ikke se at det i dag er grunnlag for en beslutning om sentralisert etterforsking. Skulle det vise seg at to eller flere av ovennevnte etterforskinger eller andre nye saker retter seg mot samme personer eller miljøer, eller situasjonen for øvrig eskalerer, vil spørsmålet måtte vurderes påny. Riksadvokaten forutsetter at sakene gis den nødvendige prioritet og oppfølging lokalt, og minner om viktigheten av å sikre en god åstedsundersøkelse. Videre har riksadvokaten gitt sin tilslutning til tilrådningen fra Kripos om at det etableres rapporteringsrutiner til Kripos dersom eventuelle nye branner oppstår og hvor det er mistanke om forsettlig ildspåsettelse, samt at det ved en eskalering opprettes en ressursgruppe på Kripos.
  • Last ned dokumenter
  • Branner ved asylmottak i Norge brev av 17 Januar 2015 (75kb) Last ned