Urettmessig tap av førerkort

Samferdselsdepartementet har varslet riksadvokaten om at det i 2012 ble gjort en feil ved ikraftsettelsen av endringer i tapsforskriften og vegtrafikkloven. Lovparagrafen om tap av førerkort ved kjøring med lavpromille for bilførere med førerkortet på prøve ble uteglemt da tapsforskriften, som ga anvisning på slikt tap, ble satt i kraft. Det er derfor grunn til å tro at noen førere som rettmessig fikk straffereaksjon (typisk en bot) for lavpromillekjøring i perioden 1. februar 2012 til 31. mars 2017 i tillegg ble fratatt førerkortet uten lovhjemmel. Riksadvokaten har pålagt politiet å identifisere aktuelle saker slik at feil kan rettes opp.

Riksadvokaten har hatt møte med Justis- og beredskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Politidirektoratet og Vegdirektoratet med sikte på å finne frem til tekniske løsninger for enklere å identifisere de aktuelle sakene, og lister over mulige tilfeller sendes nå politiet for undersøkelser.

I denne omgang har riksadvokaten bedt politiet identifisere saker der tapsperioden fortsatt løper. Dette med sikte på rask omgjøring og gjenerverv av føreretten. Dette arbeidet er i gang. Den videre gjennomgang av disse sakene vil gi indikasjoner på det totale omfanget. En avventer derfor foreløpig utfallet av dette arbeidet før det tas stilling til valg av fremgangsmåte i de sakene der personene har fått førerkortet tilbake. Den foreløpige vurdering er at det trolig er et begrenset antall personer som er berørt.

Enkeltpersoner som hevder å ha blitt påført økonomiske utgifter i forbindelse med ovennevnte feil, vil senere motta en nærmere beskrivelse fra departementene om hvordan slike krav kan fremsettes. For ordens skyld tillegges at spørsmål om hvordan feilen ble begått ikke kan rettes til Riksadvokaten da vi ikke har kunnskap om dette.

  • Last ned dokumenter
  • Tap av førerkort 07042017 (135kb) Last ned
  • Tap av førerkort oppfølging 27042017 (215kb) Last ned