Uriktige domfellelser – trygdebedrageri ved utenlandsopphold

Riksadvokaten er som kjent gjort oppmerksom på at NAV Kontroll i tiden fra 2012 til 2019 har lagt til grunn feil lovanvendelse ved anmeldelser knyttet til utbetaling av arbeidsavklaringspenger i forbindelse med midlertidig opphold i utlandet. Riksadvokaten pålegger nå statsadvokatene og politiet en rekke tiltak for å rette opp feilen.

– Situasjonen er alvorlig og vi beklager sterkt det inntrufne på vegne av påtalemyndigheten og politiet. En umiddelbar oppfølging fra vår side er påkrevet og politimestrene blir anbefalt å opprette særskilte team for å besørge at de uriktige dommer kan bli gjenopptatt og frifinnelsesdommer avsagt. Denne saken viser også hvor viktig det er at påtalemyndigheten foretar en selvstendig vurdering av alle spørsmål i straffesakene som anmeldes – inkludert de rettslige – uaktet om anmeldelsene kommer fra offentlige myndigheter, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Riksadvokaten har mottatt informasjon fra NAV om at det er 46 anmeldelser som p.t. er under etterforsking/ påtalebehandling og at det p.t. foreligger 48 rettskraftige dommer etter forordningens ikrafttreden som bygger på feil rettsanvendelse.

I brev av i dag pålegger riksadvokaten påtalemyndigheten og politiet tiltak for å rette opp feilen: Politidistriktene må gjennomgå de oversendte listene fra NAV og foreta en selvstendig gjennomgang av saker i sitt distrikt for eventuelt å avdekke dommer eller anmeldelser som ikke er kommet med på oversikten fra NAV. De berørte skal innkalles til samtale og informeres om feilen og om at påtalemyndigheten vil begjære gjenopptakelse av sakene, og deretter be om frifinnelsesdom uten hovedforhandling. Videre må det gjøres oppmerksom på at den urettmessige straffeforfølgingen kan gi rett til erstatning og/eller oppreisning, og at man har krav på fritt rettsråd ved fremsettelse av slike krav.

I brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet av i dag ber riksadvokaten om at direktoratet så snart som mulig sender Riksadvokatembetet en rettslig betenkning som underbygger at det oppgitte skjæringspunktet juni 2012 er avgjørende hva gjelder den omtalte feil og også klargjør om andre sakstyper omfattes av forordningen. I tillegg henstiller riksadvokaten direktoratet om å klargjøre overfor sin etat at påtalemyndighetens leder snarest skal informeres dersom det er tvil av faktisk eller rettslig karakter om holdbarheten av anmeldelser som er inngitt.

Les brevene fra riksadvokaten nedenfor.

Riksadvokaten har p.t. ikke noen kommentarer utover det som står i vedlagte brev.
Ev spørsmål om innsyn i vedlegg sendes som innsynsbegjæring til postmottak@riksadvokaten.no .