Uttalelse fra Sivilombudsmannen - Underretning om henleggelse og håndtering av klagesak

Sivilombudsmannen har behandlet en klage fra de pårørende etter en mann som omkom i en trafikkulykke, og funnet kritikkverdige forhold ved politiets og påtalemyndighetens håndtering av saken etter at den ble henlagt. På bakgrunn av denne kritikk ber riksadvokaten statsadvokatembetene og politimestrene merke seg de punkter ombudsmannen peker på og påse at opplæringen om, og rutiner for, underretning om saksavgjørelser og håndtering av klagesaker er tilfredsstillende slik at de klageberettigede kan få sin klage realitetsvurdert av overordnet instans.

Riksadvokatens brev av 15. november 2018

Se sivilombudsmannens uttalelse 12. september 2018 her