Vedrørende gjenåpning av Baneheiasaken

Etter anmodning fra Agder statsadvokatembeter har riksadvokaten i dag besluttet å overføre ansvaret for den videre behandling av den gjenåpnede Baneheia-saken til Oslo statsadvokatembeter.

Statsadvokaten i Oslo får i oppgave å gjennomgå saken, og sende sin tilrådning til riksadvokaten om hvorvidt den bør henvises til full ny behandling ved lagmannsretten, eller om påtalemyndigheten bør påstå frifinnelse uten ny hovedforhandling. Riksadvokaten vil deretter ta den endelige avgjørelsen om hva som er påtalemyndighetens standpunkt. En har merket seg at både de etterlatte og Viggo Kristiansen gjennom media har gitt uttrykk for at de ønsker en ny hovedforhandling. Vurderingstemaet for riksadvokaten er imidlertid om bevissituasjonen slik den fremstår i dag – og dermed slik den må antas å bli i en ny rettsrunde – anses tilstrekkelig for domfellelse eller ikke hensett strafferettens strenge beviskrav.

Saken er høyt prioritert hos påtalemyndigheten, men det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å si når riksadvokatens avgjørelse vil foreligge eller når en forventer at tilrådningen fra Oslo statsadvokatembeter blir klar. Det er et omfattende etterforskingsmateriale som skal gjennomgås, herunder den informasjon som er fremkommet i anledning Viggo Kristiansens gjenåpningsbegjæringer. Det kan heller ikke utelukkes at det vil bli behov for enkelte nye etterforskingsskritt, i den grad det anses nødvendig for å sikre at alle forhold av betydning for avgjørelsen – både de som kan tale for og imot domfelte – blir tatt i betraktning. Sakens karakter og hensynet til de involverte tilsier en meget grundig behandling, og påtalemyndigheten tar saken på største alvor.

Riksadvokatens avgjørelse kan du lese her.