Vegvesenet- mulig feil i trafikkdataverktøy

Riksadvokaten besluttet rett før jul å stanse bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen i pågående straffesaker hvor dataverktøyet CrashCube var benyttet, på grunn av mistanke om feil. I gårsdagens møte mellom riksadvokaten og vegdirektøren var tiltak og videre oppfølging tema.

Politimestrene og statsadvokatembetene ble varslet etter at Kripos informerte riksadvokaten om at uthenting og fortolkning av informasjonen fra dataverktøyet CrashCube gitt ved sakkyndiguttalelser i straffesaker kunne være feil. Gjenpart av brevet ble sendt blant annet Advokatforeningen og Domstoladministrasjonen. Samme dag ba riksadvokaten om et møte med vegdirektøren blant annet for å få en gjennomgang av hvilke straffesaker Statens vegvesen hadde gitt sakkyndig bistand til. I tillegg ble det bedt om informasjon om bruk av lignende dataverktøy som grunnlag for Vegvesenets uttalelser til bruk i straffesaker.

I et felles møte mellom vegdirektøren og riksadvokaten i går ble det utvekslet informasjon om hvilke umiddelbare tiltak som var iverksatt i de to etatene. Det ble opplyst at Statens vegvesen på bakgrunn av riksadvokatens brev 20. desember 2019 har igangsatt en omfattende undersøkelse for å kartlegge hvilke saker man har bistått politiet med sakkyndiguttalelser og om det kan forekomme feil i disse uttalelsene. Det ble videre opplyst at Vegvesenet vil se nærmere på hvilke interne rutiner som gjelder for denne type sakkyndigoppdrag og om det er behov for å endre på disse for å ivareta hensynet til notoritet og etterprøvbarhet. Det vil bli avholdt et nytt møte i begynnelsen av mars der riksadvokaten vil få en orientering om fremdriften i dette arbeidet. Når arbeidet er sluttført vil det fra Vegvesenet gis en skriftlig redegjørelse som svar på riksadvokatens brev av 20. desember 2019.

Les brevene fra riksadvokaten av 20.desember 2019 her:

  • Last ned dokumenter
  • Brev til Statsdv og politiet 20.12.19 (18kb) Last ned
  • Brev til vegdirektøren 20.12.19 (18kb) Last ned