Føringar for statsadvokatene si fagleiing 2024

Riksadvokaten gjev føringar for statsadvokatane si fagleiing neste år. Føringane omfattar mellom anna systematisk erfaringslæring og kvalitetsundersøking av valdtektssaker.

Ved systematisk erfaringslæring skal embeta vie særskild merksemd mot saker om vald og mishandling i nære relasjonar samt integritetskrenkingar utført av personar som truleg er utilreknelege.

Dei overordna føringane for statsadvokatane si fagleiing av politiet er gitt i riksadvokaten sitt rundskriv nr. 3/2020. I tillegg må statsadvokatane ta omsyn til dei krav og føringar som følgjer av det årlege mål- og prioriteringsrundskrivet og disponeringsskrivet.

Les føringane frå riksadvokaten her:

  • Last ned dokumenter
  • Riksadvokatens føringer for fagledelse 2024 (1693kb) Last ned