Føringer for statsadvokatenes fagledelse 2023

Riksadvokatens føringer for statsadvokatenes fagledelse i 2023 er klar.

Det følger av riksadvokatens rundskriv 3/2020 (fagledelsesrundskrivet) at overordnede føringer for hvilke områder statsadvokatene skal vie særlig oppmerksomhet i det kommende året, skal formidles innen 1. oktober. Generelle retningslinjer for statsadvokatenes tilsyn med straffesaksbehandlingen i politiet og annen fagledelse vil som tidligere også bli gitt i det årlige mål- og prioriteringsdirektivet.

  • Last ned dokumenter
  • Føringer for fagledelse I 2023 (1780kb) Last ned