Kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og Sola TS – påtalevedtak i sak mot staten v/ Forsvarsdepartementet

Riksadvokaten besluttet 4. januar 2019 at riksadvokaten skulle avgjøre spørsmålet om strafferettslig ansvar for handlinger eller unnlatelser i forkant av kollisjonen mellom de to fartøyene utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden natten til 8. november 2018, jf. påtaleinstruksen § 22-3 annet ledd.

Riksadvokaten har tidligere truffet påtaleavgjørelse for involverte enkeltpersoner og øvrige foretak som har vært gjenstand for etterforsking, jfr. påtalevedtak av 4. mai 2022.

Riksadvokaten har nå konkludert med at det er grunnlag for å ilegge staten v/ Forsvarsdepartementet foretaksstraff, og beordret 17. juni 2022 Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter til å utferdige forelegg på foretaksstraff. Forelegget er vedtatt.

Riksadvokatens sentrale vurderinger fremgår av påtegning 17. juni 2022.

Les avgjørelsen her.