Ny rapport om bruken av omvendt voldsalarm

En NOVA -rapport viser at bruken av omvendt voldsalarm (OVA) kan ha en avskrekkende effekt, men påpeker samtidig at ordningen inntil nylig har vært lite kjent i politidistriktene og vært oppfattet som komplisert å ta i bruk. Riksadvokaten gjentar derfor i brev av 13. oktober at påtalemyndigheten skal være en pådriver for bruk av OVA.

Evalueringsrapporten fra velferdsinstituttet NOVA viser at OVA kan ha en avskrekkende effekt både overfor de som idømmes OVA, men også overfor andre potensielle voldsutøvere. Det at selve straffetrusselen ser ut til å ha effekt, tyder på at det ligger et forebyggende og uutnyttet potensiale i selve ordningen. Det er også indikasjoner på at ordningen oppleves som et godt beskyttelsestiltak av fornærmede, at den øker fornærmedes livskvalitet og handlingsrom.

Riksadvokaten gjentar i brev av 13. oktober at påtalemyndigheten skal være en pådriver for bruk av kontaktforbud med elektronisk kontroll, jf. mål- og prioritetsrundskrivet for inneværende år. I praksis innebærer dette at påtalejuristen i nærmere angitte saker skal 1) vurdere om kontaktforbud med elektronisk kontroll er en aktuell reaksjon, 2) initiere de nødvendige forberedelser, og 3) utforme og nedlegge eventuell påstand om slik reaksjon. Den innledende vurderingen må foretas tidlig slik at en så vidt mulig unngår at forberedelsen av straffepåstanden forsinker saksbehandlingen.

Brevet fra riksadvokaten inneholder oppdaterte tall for antall nedlagte påstander om OVA. Tallene viser en markant økning fra og med annet halvår 2019 som har fortsatt i år.

Les riksadvokatens oversendelsesbrev til statsadvokatembetene og rapporten her:

Se for øvrig riksadvokatens rundskriv 2/2019