Om bruk av mobile kamera i etterforsking

Oppdatering 10.februar 2023: Reviderte retningslinjer for bruk av mobilt kamera i etterforsking – Riksadvokaten

Riksadvokaten har kommet med retningslinjer for bruk av mobile kamera i etterforskingsøyemed.

Mobile kameraløsninger har blitt allment tilgjengelig. Også for politiet representerer slike kamera et viktig verktøy, men verktøyene er ikke lovregulert med tanke på bruk i etterforsking.

For å sikre en enhetlig og forsvarlig praksis på straffesaksområdet har riksadvokaten funnet det hensiktsmessig å gi enkelte midlertidige retningslinjer i påvente av en lovregulering. Påtalemyndigheten og politiet må være spesielt oppmerksomme på at bruk av mobile kamera reiser spørsmål om virkemidlet kan anses som et forholdsmessig inngrep overfor den som blir eksponert. Inntil annet bestemmes skal bruk av mobile fjernbetjente kamera innberettes til Riksadvokaten.

Les riksadvokatens retningslinjer her.

  • Last ned dokumenter
  • Mobile og fjernbetjente kamera i etterforskingsøyemed (132kb) Last ned