Medisinsk artikkel om filleristing

Riksadvokaten vil gå nøye gjennom den nylig publiserte medisinske artikkelen om «filleristing» for å vurdere om den foranlediger ytterligere initiativ fra påtalemyndighetens side.

Som det fremgår av vår pressemelding 29. oktober 2020, ble de domfelte og deres forsvarere gjort kjent med at deres sak var omtalt i en artikkel i Tidsskrift for Rettsvitenskap og at forfatterne hadde bebudet at det ville bli publisert en medisinsk artikkel.

Nå som den medisinske artikkelen er publisert, vil riksadvokaten gå nøye gjennom den for å vurdere om den foranlediger ytterligere initiativ fra påtalemyndighetens side. Vi vil i den forbindelse også ta stilling til en henvendelse av i dag fra Norsk Rettsmedisinsk Forening, hvor man foreslår å nedsette en gruppe av fagpersoner for å gjennomgå sakene ytterligere. Riksadvokaten vil gi saken prioritet, men det er ikke mulig allerede nå å si noe om når arbeidet vil være sluttført.