Riksadvokaten om filleristingsartikkel

Riksadvokaten har vurdert om noen av de 17 sakene som nylig ble omtalt i en artikkel i Tidsskrift for Rettsvitenskap gir foranledning til at påtalemyndigheten av eget tiltak begjærer gjenåpning. Etter riksadvokatens vurdering gir artikkelen ikke grunnlag for det.

I artikkelen «Vurdering av filleristing av barn i straffesaker for norske domstoler», som ble publisert i Tidsskrift for Rettsvitenskap 04/2020, ble det omtalt 17 dommer i straffesaker om vold mot barn.

Riksadvokaten har vurdert om det som fremgår av artikkelen gir foranledning for at påtalemyndigheten av eget tiltak skal begjære gjenåpning til gunst for noen av de domfelte. Etter riksadvokatens vurdering gir det som til nå er publisert ikke grunnlag for det. De medisinske konklusjonene er i begrenset grad grunngitt i artikkelen. Forfatterne har bebudet at det vil bli publisert en medisinsk vinklet artikkel som vil gå dypere inn i de medisinske funnene.

Riksadvokaten har varslet forsvarerne og de domfelte, slik at de får foranledning til selv å vurdere om de ønsker å fremme sin sak for Gjenopptakelseskommisjonen. Brevet er sendt til forsvarerne og domfelte i 12 av de 17 sakene som er omtalt i artikkelen. I tre av de 17 sakene ble tiltalte frifunnet, og to saker gjaldt domfellelse for unnlatelse av å besørge helsehjelp, hvor årsaken til barnets skade/sykdom ikke var relevant. I de øvrige 12 sakene foreligger det domfellelse for voldsanvendelse, og i disse sakene har riksadvokaten sendt likelydende brev til forsvarerne og de domfelte.

Les det anonymiserte brevet med vedlegg fra riksadvokaten her.

  • Last ned dokumenter
  • RA anonym brev 261020 (133kb) Last ned
  • Vedlegg til RAs brev 261020 (194kb) Last ned