Rapport om politiets tvangsmiddelbruk

Kravet om skjellig grunn til mistanke er i all hovedsak oppfylt, men det er usikkerhet rundt deler av regelverket som gjelder politiets tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker. Det viser en rapport fra riksadvokaten, som vil følge funnene opp med ulike forbedringstiltak og en ny undersøkelse i løpet av 2022.

Statsadvokatene har, på oppdrag fra riksadvokaten, undersøkt om politiets tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker var i overensstemmelse med de føringer og direktiver som er gitt i riksadvokatens brev 9. april 2021. Formålet med undersøkelsen har vært å fremskaffe kunnskap om politiets tvangsmiddelbruk, og hvor det eventuelt bør settes inn fagledelsestiltak for å bringe politiets praksis i samsvar med de gjeldende føringer og direktiver. Undersøkelsen har omfattet intervjuer med relevant personell ved politidistriktene, en gjennomgang av politiets rutiner og en gjennomgang av utvalgte saker. Totalt er 925 saker undersøkt.

Undersøkelsen viser at det materielle kravet om skjellig grunn til mistanke i all hovedsak er oppfylt i sakene der det er foretatt ransaking og kroppslig undersøkelse og mistankegrunnlaget er forholdsvis godt beskrevet i saksdokumentene. Det synes imidlertid å foreligge en viss usikkerhet om forholdsmessigheten rundt bruk av tvangsmidlene. Dette gjelder særlig adgangen til å ta urinprøver utelukkende for å bekrefte eller avdekke bruk av narkotika. Det er også påvist usikkerhet om reglene for når politiet kan beslutte ransaking på egen hånd uten å kontakte påtalemyndigheten i politiet. Usikkerheten knytter seg særlig til hva som er å regne som «ferske spor» etter straffeprosessloven § 198 første ledd nr. 2.

– Norske borgere skal være trygge på at deres rettssikkerhet er i varetatt ved bruk av tvangsmidler som ransaking. All etterforsking skal forfølge et relevant etterforskingsformål, målt mot hva den konkrete mistanken i saken gjelder. Vi vil nå følge opp med blant annet opplæringstiltak, samt gjennomføre en tilsvarende undersøkelse for saker anmeldt etter vårt klargjørende direktiv 9. april i fjor, sier riksadvokat Jørn Maurud.

Kontaktperson ved Riksadvokatembetet er førstestatsadvokat Olav Thue, tlf 22 47 78 50 (etter kl 15)

 

De regionale rapportene ligger her.

Les den nasjonale rapporten, riksadvokatens skriftserie 1/2022, her:

  • Last ned dokumenter
  • Nasj rapport tvangsmiddelbruk i mindre alv narkotikasaker (650kb) Last ned