Retningslinjer for systematisk læring

Ett av tiltakene i «Etterforskingsløftet» er innføring av rutiner for systematisk evaluering og tilbakemeldinger. Politidirektoratet har i overensstemmelse med forutsetninger fra Stortinget etablert et rammeverk for politiet som gir en kort beskrivelse av elementene i tiltaket, roller og ansvar. Riksadvokaten kommer i den forbindelse med retningslinjer til statsadvokatene.

Riksadvokaten gir i forbindelse med Etterforskingsløftet, Handlingsplanen for løft av etterforskingsfeltet, nærmere retningslinjer til statsadvokatene om deres forpliktende deltakelse i evalueringer av avsluttede straffesaker og i evaluering av utvalgte, pågående saker. I punkt 2.2 er følgende inntatt: «… hver statsadvokat deltar i minst en evaluering av et visst omfang per år.»

Statsadvokatene skal aktiv bruke den strukturen som nå etableres for å lære av gjennomførte saker, identifisere behov for forbedringer og bidra til å heve kompetansen i politiet. Skal målet om høyere, og ikke minst jevnere, kvalitet i straffesaksbehandlingen nås, er det avgjørende at etterforskingsledelse (både påtalemessig og politifaglig) og systematisk erfaringslæring vies den nødvendige oppmerksomhet.

 

 

  • Last ned dokumenter
  • Retningslinjer for systematisk læring (247kb) Last ned