Riksadvokaten om "filleristingsartikler"

Riksadvokaten har gitt utdypende retningslinjer om etterforskingen og vurdert rettskraftige dommer i lys av medisinske artikler om såkalt «filleristing»

I det medisinske tidsskriftet Acta Pædiatrica ble det i mai 2021 publisert en artikkel om alvorlige hodeskader på små barn, såkalt «filleristing». Artikkelen omtaler 17 straffesaker, hvorav 12 saker endte med domfellelse for voldsbruk. I mange av disse sakene ble det i artikkelen lansert alternative årsaker til skadene som barna hadde.

Riksadvokaten har vurdert om det for løpende og fremtidige saker er behov for å foreta seg noe mer eller annet under etterforskingen av disse sakene enn det man gjør i dag, og har gitt utdypende retningslinjer til statsadvokatene og politimestrene om etterforskingen. Det er understreket viktigheten av at sakene fortsatt må etterforskes bredt, blant annet med tanke på mulige alternative skadeårsaker.

Riksadvokaten har videre vurdert om artikkelen gir grunnlag for at påtalemyndigheten av eget tiltak skal begjære gjenåpning til gunst for noen av de domfelte, eller foreta seg noe mer i disse sakene, men har kommet til at artikkelen ikke gir grunnlag for dette.

Brev av 25. oktober til statsadvokatene og politimestrene er vedlagt.

  • Last ned dokumenter
  • RAs brev 251021, artikler om filleristing (104kb) Last ned