Riksadvokaten om NAV-granskingen

Riksadvokaten tar granskingsutvalgets rapport til etterretning. Vi slutter oss til rapportens hovedfunn som gjelder påtalemyndigheten og vil følge opp læringspunktene.

NOU 2020:9 – om feilpraktisering av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området  – påpeker blant annet at dialogen mellom NAV og påtalemyndigheten må styrkes og at påtalemyndigheten må ta et selvstendig ansvar for å vurdere straffesakens rettslige sider.

Riksadvokaten legger utvalgets funn til grunn for det videre arbeidet med å bedre påtalemyndighetens oppgaveløsning i denne typen saker. Statsadvokatene og politiet er allerede i årets mål- og prioriteringsrundskriv påminnet om påtalemyndighetens selvstendige ansvar for alle sider av straffesaken, og at det må unngås at EU/EØS-regelverk av betydning for skyld- og straffespørsmålet i straffesaker ikke blir fanget opp. Dette innebærer at påtalemyndigheten, ikke bare i NAV-saker men på på alle rettsområder der et forvaltningsorgan anmelder kriminalitet, i større grad enn tidligere må foreta en selvstendig vurdering av sakens rettslige sider. Riksadvokaten vil ta initiativ til at en styrket dialog og bedre samhandling med NAV, og med andre offentlige kontrollorganer, følges opp i faste dialogmøter på toppledernivå. Påtalemyndigheten må dessuten øke egen EØS-rettslig kompetanse. Riksadvokaten vil komme tilbake med nærmere retningslinjer for hvordan forbedringspunktene skal følges opp hos statsadvokatene og i politiet.