Riksadvokatens mål og prioriteringer for 2020

Riksadvokaten bestemmer hvert år hvilke forbrytelsestyper som skal gis høyeste prioritet i alle landets politidistrikt. Nå foreligger prioriteringsrundskrivet for 2020.

Årets rundskriv inneholder blant annet pålegg på bakgrunn av NAV-saken, merknader om påtalemyndighetens prejudisielle prøving av gyldigheten av underliggende forvaltningsvedtak, føringer om økt bruk av forvaltningssanksjoner og pålegg om å intensivere innsatsen ved bruk av omvendt voldsalarm (kontaktforbud med elektronisk kontroll).

I tillegg tydeliggjør rundskrivet påtalemyndighetens virkemidler for å forebygge lovbrudd, og betoner forebyggingsaspektet noe mer enn tidligere. Det gir også veiledende kriterier for prioritering ved ressursknapphet. Rundskrivet presiserer at alle overtredelser av straffeloven § 282 omfattes av riksadvokatens prioriteringer og at etterforskingen i saker som gjelder alvorlig vold mot barn ikke kan henlegges før alle muligheter for å avklare årsaks- og ansvarsforhold er utprøvd. Ellers videreføres oppmerksomheten mot de tiltakene som er iverksatt i Handlingsplanen for løft av etterforskingsfeltet.

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 1 -2020 Mål og pri (215kb) Last ned