Riksadvokatens mål og prioriteringer for 2022

Riksadvokaten bestemmer hvert år hvilke forbrytelsestyper som skal gis høyeste prioritet i landets politidistrikter. Nå foreligger prioriteringsrundskrivet for 2022.

Nytt i årets rundskriv er blant annet endringene i straffeprosessloven om aktiv saksstyring og endringer i reglene om saksbehandlingsfrister og direktiver knyttet til besøksforbud.

Rundskrivet viderefører ellers hovedlinjene fra fjorårets skriv, og er skrevet med politiske styringssignaler som bakgrunnsmateriale. Grov integritetskrenkende kriminalitet som alvorlig vold, mishandling i nære relasjoner og alvorlig seksuallovbrudd mot barn og voksne utgjør fremdeles et stort samfunns- og folkehelseproblem. For disse sakstypene er oppklaring særlig viktig.

Riksadvokatens midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen i pandemisituasjonen er ikke forlenget. Riksadvokaten sendte ut nye retningslinjer om fjernavhør som trådte i kraft 1. desember i fjor, og som erstattet pandemidirektivet punkt 6.

Les riksadvokatens rundskriv 1/2022 her.

  • Last ned dokumenter
  • Mål og prioriteringer 2022 (242kb) Last ned