Effektivisering av domstolsbehandlingen av straffesaker

En tverretatlig arbeidsgruppe har avgitt sin rapport om effektivisering av domstolsbehandlingen av straffesaker. Rapporten inneholder blant annet en undersøkelse av tidsbruken i domstolene og felles retningslinjer for iretteføring av straffesaker.

Arbeidsgruppen med representanter fra tingrettene, lagmannsrettene, Den høyere påtalemyndighet, privatpraktiserende advokater og Domstoladministrasjonen har avgitt sin rapport. Etter gruppens syn er bedre saksforberedelse det tiltaket som har størst potensial for å konsentrere hoved- og ankeforhandlingene og derved oppnå både bedre kvalitet og mer effektiv tidsbruk.

Riksadvokaten slutter seg til arbeidsgruppens vurderinger. Det forutsettes at rapporten studeres nøye og at de nye retningslinjene aktivt tas i bruk av statsadvokatene og politiet. Riksadvokaten vil særlig understreke viktigheten av at påtalemyndigheten i større grad enn i dag tar initiativ til dialog med forsvarer før hovedforhandlingen i omfattende saker for å undersøke om det kan oppnås en felles forståelse og enighet om hele eller deler av sakens faktum eller rammene for bevisføringen. Videre er det viktig at påtalemyndighetens rettslige og faktiske anførsler klargjøres og åpent kommuniseres slik at forsvarer kan utøve sitt oppdrag på en tilfredsstillende måte.

Les brevet av 17.1.2020 og rapporten av 13.1.2020 nedenfor.

Bakgrunn:
Riksadvokaten har over lengre tid sett behov for å iverksette tiltak for å hindre at hovedforhandlinger blir unødig langvarige. Rapport om tiltak og rutiner internt i påtalemyndigheten ble publisert i riksadvokatens skriftserie 1/2018. Der ble det varslet at det ville bli iverksatt et arbeid med en utvidet arbeidsgruppe som også omfatter representanter for straffesakens øvrige aktører for å vurdere effektiviserings- og kvalitetstiltak ved behandlingen av straffesaker, og for å lage rutiner for samhandling mellom de ulike aktørene. Denne rapporten ble avgitt 13. januar d.å.

Se rapporten fra 2018 her:

Effektivisering av domstolsbehandlingen av større straffesaker

 

  • Last ned dokumenter
  • Rapport 2020-Effektiv straffesaksavvikling i domstolene (1955kb) Last ned
  • RAs brev av 17.01.20 (97kb) Last ned