Lovbestemt frist for støtteskriv fra 1. januar 2020

Endring i straffeprosessloven § 310 gjør at påtalemyndigheten ikke lenger behøver å sette frist for forsvarers støtteskriv. Se brev fra riksadvokaten om endringen.

Den lovbestemte fristen på to uker kan forlenges på begjæring fra forsvarer, slik forlengelse skal bare gis unntaksvis. Riksadvokaten har i brev i dag gitt enkelte direktiver i anledning lovendringen.

Direktivet av 20.12.19 opphever direktiv i brev 15.6.2016: Direktiv om fastsetting av frist for støtteskriv etc, som ligger her:

Oversending av anker frå domfelte – presiseringar

  • Last ned dokumenter
  • Endring - frist for støtteskriv (214kb) Last ned