Riksadvokatens høringsuttalelse om varsling

Riksadvokaten har gitt sitt høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet om NOU 2018:6 «Varsling – verdier og vern».

Riksadvokaten er ansvarlig for all straffesaksbehandling i politi- og påtalemyndighet, herunder håndhevingen av straffebestemmelsen i arbeidsmiljøloven, og svaret må leses i lys av det ansvaret.

Embetet savner utvalgets syn på forholdet mellom rapporteringsplikt og varslingsrett. Embetet reiser også spørsmål ved om tilfeller av brudd på varslingsreglene fortsatt skal være straffbart.

Se for øvrig riksadvokatens innspill til Regjeringens ekspertutvalg om varsling i 2016:

Polititjenestepersoners rapporteringsplikt og varsling

 

  • Last ned dokumenter
  • Høringsuttalelse Varsling, verdier og vern (419kb) Last ned