Stortinget vil grunnlovsfeste påtalemyndighetens uavhengighet

Stortinget har levert et formelt forslag om å endre ordlyden i Grunnloven § 96.

Nytt forslag til § 96 lyder: Ingen kan dømmes uten etter lov og uavhengig anklage eller straffes uten etter dom. 

I forslaget uttales det for øvrig blant annet at «grunnlovfesting av påtalemyndighetens uavhengighet er en naturlig oppfølging av lovendringen fra 2019, og at det ikke er grunn til å avvente departementets behandling av forslaget til ny straffeprosesslov. Endringen vil være en viktig garanti mot at politiske myndigheter gjennom flertallsvedtak i Stortinget forsøker å gripe inn i påtalemyndighetens vurderinger og beslutninger knyttet til straffeforfølgning i enkeltsaker.»

Riksadvokat Jørn Maurud uttaler følgende:

En uavhengig påtalemyndighet er en viktig rettssikkerhetsgaranti og jeg er glad for at initiativet fra tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch om å få grunnlovsfestet påtalemyndighetens uavhengighet nå ser ut til å tas til følge.

Les  grunnlovsforslaget.

Se tidligere sak om temaet her:

Regjeringen vil lovfeste påtalemyndighetens uavhengighet