Transocean-saken: riksadvokatens oppsummering og oppfølging

Riksadvokaten kommer i brev til Økokrim med en oppsummering etter gjennomført høring av evalueringsutvalgets rapport. Økokrim har de senere år forbedret internkontroll og kvalitetssikring av straffesaksbehandlingen og hovedinntrykket fra høringen er at disse endringene vurderes positivt. Riksadvokaten vil følge opp utviklingsarbeidet fremover, og tar sikte på å gjennomføre et tilsyn i løpet av neste år.

Utvalgsrapporten – og høringen av den – var innrettet mot evaluering av Transocean-saken i et læringsperspektiv, og med sikte på å bedre oppgaveutførelsen ved Økokrim. Økokrim har i de senere år forbedret internkontroll og kvalitetssikret straffesaksbehandlingen, og hovedinntrykket fra høringen er at disse endringene vurderes positivt. Denne utviklingen imøtekommer også mange av tiltakene utvalget har foreslått.

Arbeidet med å opprettholde og forbedre kvaliteten i straffesaksarbeidet i Økokrim anses likevel ikke som avsluttet. Riksadvokaten tar blant annet sikte på å gjennomføre et tilsyn i løpet av 2019, og det bes om at Økokrim allerede nå påbegynner arbeidet med å forberede tilsynet.

Bakgrunn:
Etter at Økokrim besluttet å trekke anken til lagmannsretten i den såkalte Transocean-saken, der flere selskaper og enkeltpersoner ble frifunnet for ulike skattelovbrudd og regnskapsovertredelser, oppnevnte riksadvokaten 12. mai 2016 et eksternt utvalg til å gjennomgå saken i et evaluerings- og læringsperspektiv. Økokrim-sjefen hadde selv tatt initiativ til en slik evaluering. Utvalget overleverte sin rapport 13. juni 2017, og den ble deretter sendt på høring. Riksadvokaten oppsummerer høringen i brev til Økokrim av 18.9.2018.

 Se  høringssvarene her:

Transocean-saken: utvalgets rapport