Transocean-saken: utvalgets rapport

Utvalget som har gjennomgått Økokrims såkalte «Transocean-sak» overleverte 13. juni sin rapport til riksadvokaten. Rapporten skal ut på høring og vil bli fulgt opp av riksadvokaten.

I Transocean-saken, en økonomisk straffesak som ble etterforsket av Økokrim fra 2005, ble samtlige tiltalte frifunnet av tingretten. I forbindelse med at anken i saken ble trukket av Økokrimsjefen før den planlagte lagmannsrettsbehandlingen i januar 2016, ba Økokrim om en gjennomgang av straffesaken i læringsøyemed.

Riksadvokaten nedsatte den 12. mai s.å. et eksternt utvalg som har vurdert ulike aspekter ved Økokrims behandling av straffesaken i tråd med sitt mandat. Utvalgets rapport av 1. juni 2017 har vært forelagt Økokrim-sjefen og skattedirektøren, som har gitt sine merknader. Rapporten med merknadene er 21. september d.å. sendt på høring med frist 31. desember, med sikte på riksadvokatens videre oppfølging.

Se også:

Evalueringsutvalget i «Transocean-saken» er klart