Oppfølgende rapport om politiets tvangsmiddelbruk

Politiets etterlevelse av straffeprosesslovens skranker for tvangsmiddelbruk er blitt bedre, spesielt er bruk av urinprøver redusert. Det viser riksadvokatens oppfølgende rapport om politiets tvangsmiddelbruk.

Formålet med den oppfølgende undersøkelsen er å se om politiets praksis ved tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker er endret etter riksadvokatens retningslinjer av 9. april 2021. Statsadvokatene har gjennomgått 515 saker som er anmeldt etter nevnte dato.

Undersøkelsen viser at det ikke i noen av sakene som er undersøkt er foretatt kroppslige undersøkelser, det vil si urinprøver eller blodprøver, alene for å bekrefte eller avkrefte en mistanke om narkotikabruk. Rusprøver tas imidlertid i veitrafikksaker, noe som er helt i tråd med riksadvokatens retningslinjer. Det har også vært en forbedring i at bruken av straffeprosessuelle tvangsmidler begrenses til det som er relevant for å ta stilling til mistanken mot den siktede. Det vil blant annet si at politiet i en mindre andel av sakene har gjennomgått den siktedes mobiltelefon og at gjennomgangen oftere er vurdert av statsadvokaten som et relevant etterforskingsskritt. Notoriteten knyttet til både mistankegrunnlag og beslutningskompetanse er også forbedret.

Forståelsen og etterlevelsen av begrepet «ferske spor» er også blitt bedre, selv om det forekommer feil bruk av kompetansereglene i enkelte saker. Flere statsadvokatembeter opplyser at jourhavende jurist kontaktes oftere enn tidligere.

Mange statsadvokatembeter gir i sine rapporter uttrykk for at de ikke anser at det er behov for ytterligere fagledelsestiltak.

Bakgrunn:
Riksadvokaten publiserte den 14. februar 2022 en rapport om politiets tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker i forhold til de retningslinjer og direktiver som fremgår av riksadvokatens brev av 9. april 2021 (Riksadvokatens skriftserie 1/2022 ). Rapporten konkluderte med at det på enkelte områder var avvik i forhold til riksadvokatens føringer. Denne undersøkelsen er en oppfølgning av den forrige undersøkelsen.

Se riksadvokatens nasjonale rapport (Riksadvokatens skriftserie 2/2022), samt de regionale rapportene fra statsadvokatembetene her:

 • Last ned dokumenter
 • Oppfølgende undersøkelse tvangsmiddelbruk, 2-2022 (387kb) Last ned
 • Vedlegg 01 Riksadvokatens brev 9. april 2021 (216kb) Last ned
 • Vedlegg 02 Riksadvokatens brev 7. april 2022 Med Vedlegg (1194kb) Last ned
 • Vedlegg 03 Riksadvokatens brev 13. mai 2022 Med Vedlegg (301kb) Last ned
 • Vedlegg 04 Nasjonale resultater fra oppfølgende undersøkelse (800kb) Last ned
 • Vedlegg 5, Rapport fra Agder sa (605kb) Last ned
 • Vedlegg 06 Rapport fra Hedmark og Oppland statsadvokatembeter (624kb) Last ned
 • Vedlegg 07 Rapport fra Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter (759kb) Last ned
 • Vedlegg 8, Møre og Romsdal sa (470kb) Last ned
 • Vedlegg 09 Rapport fra Nordland statsadvokatembeter (180kb) Last ned
 • Vedlegg 10 Rapport fra Oslo statsadvokatembeter (595kb) Last ned
 • Vedlegg 11 Rapport fra Rogaland statsadvokatembeter (271kb) Last ned
 • Vedlegg 12 Rapport fra Troms og Finnmark statsadvokatembeter (2093kb) Last ned
 • Vedlegg 13 Rapport fra Trøndelag statsadvokatembeter (334kb) Last ned
 • Vedlegg 14, Rapport VTB sa (126kb) Last ned