Søkeresultat for: COVID-19

Antall treff: 12
Helse- og omsorgsdepartementet. Forskriften finner du her: https://lovdata.no/artikkel/reglar_om_karantene_isolasjon_mv__per_15__mars_2020/2672. Henvendelser om andre forskrifter og retningslinjer relatert til utbruddet av Covid-19 må rettes til det organ som har vedtatt reglene. Når det gjelder politiets- og påtalemyndighetens håndhevelse av straffesanksjonerte brudd på nevnte forskrift og andre smittevernlovbrudd, vises det til retningslinjer om dette fra riksadvokaten 17. mars
Les mer
Rapport etter inspeksjon av Øst politidistrikt - spesialseksjon påtale og Felles enhet for etterretning og etterforsking- FEE.

Fra"Øst Pd FEE 2020":
Prebe. Som f?lge av covid-19 ble inspeksjonen gjennomf?rt uten fysisk oppm?te. Samtlige ...
Les mer
Rapport etter inspeksjon av Agder politidistrikt - mishandling i nære relasjoner.

Fra"Agder, inspeksjonsrapport mishandl nære relasjoner2020":
av dette som skyldes covid-19. Etterforskningsplan ble opprettet innledningsvis, men ikke oppdatert ...
Les mer
Virksomheten ved Riksadvokatembetet og de regionale statsadvokatembetene har i 2020 vært preget av omfattende tiltak knyttet til pandemien. Det totale antall saker til behandling har imidlertid vært høyt og det har blitt utført et betydelig antall aktorater. Samtidig har statsadvokatenes fagledelse blitt styrket blant annet gjennom utarbeidelse av et eget rundskriv som regulerer denne delen av

Fra"Regnskapsoppstilling med noter for regnskapsåret 2020":
diett Grunnet den pågående Covid-19 pandemien har Den høy ere påtalemyndighet avlyst ...
Les mer
Riksadvokatens midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen på grunn av pandemisituasjonen er revidert og forlenget til 15. januar 2021. Direktivene erstatter tidligere direktiv av 29. mai. Noen av sentrale endringene i direktivet av 18. september 2020 er: Punkt 4 Tilrettelagte avhør Punkt 5 Oppfølging av lokalt vedtatte forskrifter I punkt. 6.2 Økt bruk av telefonavhør er bruk av tolk

Fra"Midl direktiver for straffes…":
som ble gitt da Covid-19 pandemien startet. Disse forskriftene er opphevet, men ...
Les mer