Søkeresultat for: COVID-19

Antall treff: 17
Trass i at også 2021 har vore prega av Covid-19-pandemien, har det vore stor aktivitet ved statsadvokatembeta. Det ble avgjort om lag 79 000 saker, ei nedgang frå 2020, men antall aktorater var på nær 1000, som er høgare enn i fjor. Verksemda ved embeta har også vore prega av økt fagleiing i form av tilsyn og

Fra"Vedlegg Regnskapsoppstilling og noter2021":
periode med lettelser av Covid-19 tiltakene ble både Statadvokatmøtet og det årlige ...
Les mer
Helse- og omsorgsdepartementet. Forskriften finner du her: https://lovdata.no/artikkel/reglar_om_karantene_isolasjon_mv__per_15__mars_2020/2672. Henvendelser om andre forskrifter og retningslinjer relatert til utbruddet av Covid-19 må rettes til det organ som har vedtatt reglene. Når det gjelder politiets- og påtalemyndighetens håndhevelse av straffesanksjonerte brudd på nevnte forskrift og andre smittevernlovbrudd, vises det til retningslinjer om dette fra riksadvokaten 17. mars
Les mer
Rapport etter inspeksjon av Øst politidistrikt - spesialseksjon påtale og Felles enhet for etterretning og etterforsking- FEE.

Fra"Øst Pd FEE 2020":
Prebe. Som f?lge av covid-19 ble inspeksjonen gjennomf?rt uten fysisk oppm?te. Samtlige ...
Les mer
Rapport etter inspeksjon av Agder politidistrikt - mishandling i nære relasjoner.

Fra"Agder, inspeksjonsrapport mishandl nære relasjoner2020":
av dette som skyldes covid-19. Etterforskningsplan ble opprettet innledningsvis, men ikke oppdatert ...
Les mer
Riksadvokaten har i brev til statsadvokatane og politiet oversendt ein ny rapport med oppdaterte retningslinjer for domstolsbehandlinga av større straffesaker. I august 2021 oppnemnde Domstoladministrasjonen, riksadvokaten, Politidirektoratet, Dommerforeningen og Advokatforeningen ei arbeidsgruppe (Arbeidsgruppe 2) som fekk i oppdrag å oppdatere og supplere retningslinjer for straffesaksbehandlinga i tingrettane og lagmannsrettane som ei tidlegare arbeidsgruppe (Arbeidsgruppe 1) la

Fra"Rapport 2 om effektiv straffesaksbeh i domstolene":
konsekvenser av utbrudd av Covid-19, midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 ...
Les mer
Økokrim si trusselvurdering for 2022 er klar. Økokrim gir ut trusselvurderingar annakvart år som del av sitt førebyggjande arbeid. Trusselvurderinga for 2022 inneheld blant anna Ukraina-krigen si betydning for kriminalitetsbildet innanfor Økokrim sine områder. Les Økokrim si trusselvurdering her.

Fra"2022 Trusselvurdering Økokrim":
velferdsstaten 29 Skatteetaten, «Trusselvurdering Covid-19: Hvilke alvorlige kriminalitetstrusler vil Skatteetaten stå overfor ...
Les mer
Virksomheten ved Riksadvokatembetet og de regionale statsadvokatembetene har i 2020 vært preget av omfattende tiltak knyttet til pandemien. Det totale antall saker til behandling har imidlertid vært høyt og det har blitt utført et betydelig antall aktorater. Samtidig har statsadvokatenes fagledelse blitt styrket blant annet gjennom utarbeidelse av et eget rundskriv som regulerer denne delen av

Fra"Regnskapsoppstilling med noter for regnskapsåret 2020":
diett Grunnet den pågående Covid-19 pandemien har Den høy ere påtalemyndighet avlyst ...
Les mer