NAV-saken: Setteriksadvokaten om status og den videre saksbehandlingen

Setteriksadvokat Mæland viser i brev av 27.11.19 og 17.12.19 til riksadvokatens tidligere brev og gir ytterligere presiseringer og retningslinjer for politidistriktene og statsadvokatenes videre håndtering av sakene. I brev til Arbeids- og sosialdepartementet av 17.12.19  og til Justis- og beredskapsdepartementet av 07.12.20 redegjør han om status og oppfølging.

Se brevene nedenfor.

Se for øvrig :

Uriktige domfellelser – trygdebedrageri ved utenlandsopphold

NAV-saken: Behov for setteriksadvokat

  • Last ned dokumenter
  • Setteriksadvokaten om håndtering 271119 (249kb) Last ned
  • Setteriksadvokaten ytterligere presiseringer 171219 (278kb) Last ned
  • Brev til ASD 17.12.19 (263kb) Last ned
  • Brev til Justisdep 070120 (29kb) Last ned