Type: Fagartikler

Økte ressurser, men også høyere kvalitet og et mer komplekst og krevende straffesaksbilde. Slik ser etterforskingsfeltet ut i dag. Men har kvaliteten gått opp? Og har politietatens handlingsrom blitt større?
Les mer
International Association of Prosecutors (IAP) avholdt sin årskonferanse for 2017 i Beijing, Kina fra 11.-14. september. Under plenumssesjonen 13. september holdt riksadvokat Busch et innlegg om «Prosecution in the Public Interest», og diskuterte emnet med Storbritannias riksadvokat Alison Saunders.
Les mer
Artikkelen «Høyesterett og straffeloven 1902 § 219 – mishandling i nære relasjoner» av assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther inngår i festskriftet «Rettsavklaring og rettsutvikling» som ble utgitt i forbindelse med høyesterettsjustitiarius Tore Schei sin 70-årsdag i februar 2016.
Les mer
I et innlegg inntatt i Dagbladet 18. september 2008 redegjør Tor-Aksel Busch for sitt syn på juryordningen. Han fremhever bl.a. at selv om juryen historisk sett har spilt en viktig rolle, er det i dagens samfunn tunge innvendinger mot at de alvorligste sakene avgjøres uten begrunnelse.
Les mer
Riksadvokaten kommenterer Aftenpostens leder 21. september basert på oppslag om en voldtektssak som har blitt altfor gammel (2 1/2 år før rettsbehandling) og noen mindre gode halvårstall for denne sakstypen. Aftenposten tar til orde for at politiet må få frister for behandling av slike saker. Riksadvokaten fremhever at voldtektssaker skal behandles raskt, men at det ...
Les mer