Type: Kommentarer til straffesaksbehandlingen

Resultatene for første tertial 2017 viser en fortsatt nedgang i antall restanser. Dette er positivt. Fortsatt oppmerksomhet på restansene for å nå årets resultatmål er like fullt viktig, og de distriktene som har særlig utfordringer må arbeide målrettet og systematisk for å redusere sine restanser. Saksbehandlingstiden i voldtektssakene og voldssakene med frist viser en tendens ...
Les mer
Riksadvokatens kommentarer til straffesaksbehandlingen i politiet første halvår 2012 foreligger. Bl.a. er oppklaringsprosenten 2,7 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte forbrytelser i første halvår 2012 er 110 dager.    
Les mer
Det er flere positive trekk ved resultatene for politiets straffesaksbehandling i 2012, især knyttet til sentrale parametere for saksbehandlingstid. Det skal politiet ha ros for.Mest iøynefallende er likevel et betydelig fall i oppklaringsprosenten, som kom på 36,3 mot 38,0 året før. Den negative utviklingen gjelder store deler av landet, idet det er tilbakegang i oppklaring ...
Les mer