Type: Retningslinjer

Vedlagt følger riksadvokatens retningslinjer om elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud og kontaktforbud mv. Retningslinjene blir gjeldende når lov 20. desember 2023 nr. 111 om endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll av besøksforbud) trer i kraft 8. april 2024.
Les mer
Det er utarbeidet retningslinjer for politiavhør av barn og særlig sårbare personer som mistenkt i straffesak, samt notat om forsvarerbistand i forbindelse med slike avhør.
Les mer
De regionale statsadvokatembetene har kartlagt gjeldende praksis for behandling av saker om bøtesoning i politidistriktene. Kartleggingen har avdekket at slike saker i stor utstrekning har blitt oversendt Kriminalomsorgen for fullbyrding av fengselsstraff uten at sakene er behandlet i samsvar med kravene i straffeprosessloven § 456. 
Les mer