Type: Rundskriv

Riksadvokaten bestemmer hvert år hvilke forbrytelsestyper som skal gis høyeste prioritet i alle landets politidistrikt. Alvorlige volds- og seksuallovbrudd, ikke minst overgrep mot barn, er slike områder.  I tillegg er riksadvokaten opptatt av å straffeforfølge trusler mot dommere og journalister, samt en målrettet bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Rundskriv 1/2018
Les mer
Riksadvokaten har i rundskriv 2/2017 fastsett etiske retningslinjer for alle tilsette i påtalemakta. Formålet er å rette merksemd mot god framferd og etikk, samt å auke medvit om ulike etiske dilemma som medarbeidarar i påtalemakta kan møte i sitt daglege arbeide.
Les mer
Riksadvokatens rundskriv 3/2016 gir retningslinjer for adgangen til henleggelse av kapasitetsgrunner. Saker mot kjent gjerningsperson kan bare henlegges dersom det i tillegg til de vilkår som generelt gjelder for slik henleggelse, er særlig grunn til det. Forholdet til henleggelse etter straffeprosessloven §§ 62 a og 224 behandles også.
Les mer

Politiavhør

Riksadvokatens rundskriv 2/2016. Avhør er av sentral betydning ved all etterforsking, og riksadvokaten har ansvaret for å definere kvalitet i straffesaksbehandlingen. I rundskrivet gis det føringer for hva som kjennetegner et avhør av høy kvalitet, hvor kronologiske og mer målrettede avhørsrapporter og obligatorisk lydopptak er to viktige presiseringer til politiet. Rundskrivet må ses i sammenheng ...
Les mer
Riksadvokatens rundskriv 1/2016. Draps- og voldssaker – blant annet vold mot barn og mishandling i nære relasjoner – grov profittmotivert kriminalitet, alvorlig økonomisk kriminalitet, dødsulykker i trafikken og hatkriminalitet. Det er riksadvokatens prioriteringer for 2016, der også ny handlingsplan for løft av etterforskingsfeltet varsles.
Les mer